ANADEFI Banki

ANADEFI Banki jest wiodącym rozwiązaniem dla celów zarządzania ryzykiem kontrahenta, analiz finansowych i stosowania ratingów wewnętrznych. ANADEFI Banki to rozwiązanie wspierające podejmowanie decyzji, pozwalające na uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej wniosków o finansowanie oraz ich automatyczne procesowanie. Powoduje to szybsze i bardziej wiarygodne decyzje kredytowe. Jest narzędziem elastycznym oraz łatwym do wdrożenia, nawet w przypadku złożonych projektów. Pozwala na uzyskanie wiarygodnych i audytowalnych informacji, możliwych do śledzenia i przechowywania w unikalnym repozytorium danych. Przede wszystkim umożliwia również realizację efektywnego i wiarygodnego procesu analizy finansowej i ratingów wewnętrznych, które stają się łatwe do modyfikacji w przypadku ewolucji metod pomiaru ryzyka kredytowego.

Rozwiązanie:

 • Jest w pełni zgodne z wymogami Bazylei II i III
 • Łączy dane zewnętrzne, wewnętrzne, finansowe i jakościowe w jednym repozytorium ratingowym i pozwala lepiej zrozumieć proces generowania ekspozycji na ryzyko
 • Standaryzuje analizę finansową i proces ratingów wewnętrznych w ramach jednego scentralizowanego rozwiązania, które jest efektywne, elastyczne i skalowalne (wielobranżowe, możliwość stosowania różnych szablonów sprawozdań finansowych, etc.)
 • Pozwala na łatwą obsługę modeli ratingowych i znacząco redukuje czas potrzebny na wdrożenie modeli ratingowych
 • Automatyzuje analizy finansowe, ratingowe i procesy decyzyjne oraz usprawnia współpracę między różnymi decydentami w zakresie ryzyka kredytowego
 • Wspiera procesy decyzyjne

Funkcje:

 • Analiza bilansowa
 • Analiza rachunku zysków i strat
 • Wyliczanie wskaźników
 • Oceny punktowe (Scoring)
 • Projekcje
 • Porównywanie firm
 • Analiza ryzyk powiązań personalnych (ten sam zarząd w różnych firmach…)
 • Zarządzanie grupami firm (podmioty dominujące, powiązania…)
 • Porównania branżowe
 • Edytowalne raporty analityczne pozwalające na skomasowanie w zintegrowanych dokumentach danych ilościowych (z ANADEFI Banki) i jakościowych (zebranych przez analityków)
 • Ratingi:
  • Rating kontrahenta
  • Rating operacji
 • Wymogi Basel II i III
  • Proces walidacji ratingów
  • Pełna archiwizacja danych
  • Ścieżki audytowe (Audit trail) i rekonstrukcja kontekstów
  • Testy historyczne (Back-testing)

ANADEFI Banki jest standardowym rozwiązaniem, którego parametry mogą być w pełni zdefiniowane przez użytkownika: kryteria ratingowe i scoringowe są definiowane przez naszych klientów w ramach struktury Bazylei II i III i nie ma to wpływu na kod źródłowy aplikacji. Dodatkowo, ANADEFI Banki jest narzędziem wielojęzykowym i wielowalutowym, które można dostosować do uwarunkowań każdego kraju. Może być połączone z bazami danych głównych firm finansowych i księgowych takich jak Dun & Bradstreet, Coface – SCRL, BIL, Bilans Services, Sisyphe.